Wie financiert Republiek?

Republiek (eerder: Republikeins Genootschap) is een democratisch georganiseerde vereniging met ANBI-status en wordt volledig gefinancierd door leden en sympathisanten. We ontvangen geen subsidie of grote giften uit het buitenland.

Ontvangt Republiek subsidie?

Republiek ontvangt geen subsidie en streeft dit ook niet na. Door onafhankelijk te blijven van subsidies kan Republiek haar eigen koers, vrij van inhoudelijke inmenging, blijven waarborgen.

Ontvangt Republiek giften uit het buitenland?

Er is een klein aantal leden van Republiek dat in het buitenland woont, het betreft minder dan 5% van de leden. Zij betalen een contributie van 25-75€ per jaar. Het gaat hierbij in de regel om Nederlanders die naar een (nabij) buitenland zijn verhuisd.

Republiek accepteert geen grote giften van buitenlandse organisaties. Hiermee waarborgt zij haar inhoudelijke onafhankelijkheid.

Ontvangt Republiek grote donaties van anonieme gevers?

De grootste donatie die Republiek in 2022 ontving, was een gift van €5000. De grootste donatie in het afgelopen decennium, betrof een gift van €10.000 van wijlen oud-secretaris Ton Johannisse – dit bedrag is ingezet om namens Republiek een professioneel secretariaat aan te trekken.

Ontvangen bestuursleden van Republiek een vergoeding?

Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar door de Algemene Ledenvergadering verkozen. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Algemeen Bestuursleden ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor reiskosten. Dagelijks Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van maximaal 150 euro per maand.

Hoe kan ik de financiën van Republiek controleren?

Elk jaar wordt tijdens een Algemene Ledenvergadering het financieel jaarverslag besproken. Dit verslag is (na registratie) voorafgaand aan de vergadering voor iedereen volledig in te zien. Het financieel jaarverslag wordt opgesteld door de penningmeester van Republiek en gecontroleerd door de kascommissie die benoemd is door de Algemene Ledenvergadering.

Waarom hecht Republiek aan financiële transparantie?

Republiek heeft regelmatig kritiek op het schimmige karakter van de financiën van het koningshuis. In een toekomstige Nederlandse republiek streeft Republiek naar een transparante verantwoording van de kosten voor het staatshoofd. Het past daarom om zelf het goede voorbeeld te geven.

Hoe kan ik Republiek steunen?

Doe mee met onze campagne.